Loading...

ຕິດຕາມສິນຄ້າໄດ້ທີ່ນີ້

ຄ່າບໍລິການແຕ່ລະບ້ານ

ລຳດັບ ຊື່ບ້ານ ລາຄາ
{{index+1}} {{item.village_name}} {{item.village_price}}

ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

Mesok Express ບໍລິການຂົນສົ່ງດ່ວນ.

ລາຍລະອຽດການບໍລິການ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ Mesok Express ຂົົນສົ່ງດ່ວນ ເປັນກຸ່ມທຸລະກິດເອກະຊົນ ເລີ່ມກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2020 ດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິການໃນຫຼາຍຮູບແບບທີ່ກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງ.

ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ

ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່

ບໍລິສັດ Misok Express ເປັນກຸ່ມທຸລະກິດເອກະຊົນ ເລີ່ມກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2020 ດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິການໃນຫຼາຍຮູບແບບທີ່ກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງ.